Oudercommissie

De Oudercommissie van kdv de Boefies
Wanneer je kind op de kinderopvang zit is dat best intensief en een hele verantwoordelijkheid. Je vertrouwt erop dat de kinderen in goede handen zijn. De Boefies doet er alles aan om dat vertrouwen te waarborgen. Zo is er deskundige leiding, een goed onderbouwd pedagogisch beleid en wordt er voldaan aan allerlei wettelijke regelgeving. Maar om de kwaliteit en de dienstverlening te waarborgen kun je als ouder ook een belangrijke bijdrage leveren via de Oudercommissie (OC)

Wat is het doel van de Oudercommissie?
De OC stelt zich als doel “de belangen van kinderen en ouders met betrekking tot opvang van kinderen zo goed mogelijk te behartigen en ouders hierin te vertegenwoordigen”. Dit doel willen wij bereiken door de gemeenschappelijke belangen van ouders en kinderen te vertegenwoordigen bij het management van de Boefies en de Boefies te adviseren ten aanzien van het gevoerde beleid op diverse vlakken. Naast het bevorderen van de inspraak van de ouders wil de OC graag meedenken en helpen bij het organiseren van allerlei activiteiten. Alle taken en bevoegdheden van de OC  zijn vastgelegd in het reglement oudercommissie.

Communicatie
Circa vier keer per jaar belegt de oudercommissie een vergadering. Bij elke vergadering is er iemand van het personeel aanwezig. De notulen van de bijeenkomsten van de oudercommissie liggen kort na elke vergadering ter inzage op de lokatie. Buiten de overleggen om houden de voorzitter van de oudercommissie en personeel elkaar op de hoogte over zaken die daarom vragen. Ook via de nieuwsbrief van de Boefies houden we je op de hoogte van de ontwikkelingen binnen de oudercommissie.

Wat doet een OC?
Een oudercommissie kan gezien worden als een brug tussen ouders/verzorgers van de kinderen naar de leiding van het kinderopvangcentrum. De oudercommissie adviseert de pedagogisch medewerkers, leidsters en/of management gevraagd en ongevraagd over het beleid en biedt ondersteuning bij jaarlijkse feesten en andere activiteiten. De leden van de oudercommissie worden tijdig door het management geïnformeerd over zaken en ontwikkelingen die spelen binnen de locaties.

 Boink

Kinderopvang de Boefies is aangesloten bij de belangenvereniging voor ouders in de kinderopvang. www.boink.info

Geschillencommissie
Kinderopvang De Boefies heeft zich tevens aangesloten bij de  Geschillencommissie. Deze commissie behandelt voor de aangesloten kinderopvanginstellingen de klachten van cliënten en doet daarover aanbevelingen aan de kindercentra.

Het klachtenreglement van de Geschillencommissie ligt ter inzage op de locatie. Het reglement is ook online te bekijken.